Enter Title

Minimize
TỔ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Chức năng

Tổ Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác quản lýphát triển hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Tham mưu, giúp cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
Phát triển hợp tác quốc tế
- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển hợp tác quốc tế theo định hướng phát triểncủa Trường;
- Ban hànhcác quy định quản lý phát triển hợp tác quốc tế phù hợp với quy định của Đại học Đà Nẵng và định hướng phát triển củaTrường;
- Đầu mối quản lý, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài;
- Thực hiện các thủ tục ký kết, theo dõi các dự án nước ngoài về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật với các tổ chức, đối tác nước ngoài;
- Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn quốc tế hoặc có yếu tố nước ngoài; 
- Tổ chức thực hiện các nội dung, kế hoạch về hợp tác quốc tế đã được phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện cho Trường và Đại học Đà Nẵng.
Công tác liên kết đào tạo quốc tế
- Xây dựng kế hoạch, chương trình liên kết đào tạo quốc tế với các cơ sở đào tạo nước ngoài;
- Xây dựng, đàm phán các đề án hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học với nước ngoài, trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt;
- Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác đào tạo với các trường, tổ chức đào tạo quốc tế;
- Thu hút và hợp tác đào tạo đối với sinh viên nuớc ngoài sang học tập tại Trường; tìm kiếm nguồn học bổng từ các đối tác nước ngoài để cử giảng viên, cán bộ quản lý, sinh viên đi đào tạo.
b) Tổ chức quản lý, đánh giá cán bộ viên chức, nhân viên hợp đồng và quản lý tài sản của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
c) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 


Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116