Enter Title

Minimize
TỔ KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & THANH TRA GIÁO DỤC

1. Chức năng
Tổ Khảo thí – Đảm bảo chất lượng & Thanh tra giáo dục có chức năng tham mưu, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng về việc quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
Công tác Khảo thí
-Xây dựngkế hoạch và tổ chức thực hiện công tác khảo thí tại trường; xây dựng các quy định, quy trình hướng dẫn công tác khảo thí;
- Chủ trì xây dựng, quản lý và khai thác ngân hàng đề thi để phục vụ tốt công tác đào tạo;
- Phối hợp với phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học và các khoa chủ trì tổ chức đúng quy chế các kỳ thi giữa kỳ, thi hết học phần, thi tốt nghiệp, bảo vệ đồ án tốt nghiệp và các loại hình thi khác được Hiệu trưởng phân công.
Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng
- Xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động đảm bảo chất và kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường;
- Xây dựng các quy định về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;
- Xây dựng công cụ và tổ chức thực hiện khảo sát ý kiến của các bên liên quan; 
- Chủ trì triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường;
- Tổ chức thực hiện tự đánh giá, đánh giá ngoài, kiểm định chương trình đào tạo;
- Thực hiện công khai, báo cáo hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dụctheo đúng quy định.
Công tác Thanh tra giáo dục
- Xây dựng các văn bản quy địnhvề công tác thanh tra giáo dục;
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo và các hoạt động khác theo đúng quy định;
- Thực hiện báo cáo công tác thanh tra giáo dục của Nhà trường. 
b) Tổ chức quản lý, đánh giá cán bộ viên chức, nhân viên hợp đồng và quản lý tài sản của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
c) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 


Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116