Job Description – Mô tả công việc
 
Position:                                  DRADTSMAN – 10 positions
Vị trí:                                       HỌA VIÊN – 10 vị trí
 
Report to:                               Project Manager
Báo cáo cho                            Quản lý dự án
 
Working place/ schedule:        in Danang/ From Monday to Saturday
Địa điểm/ thời gian làm việc: Tại Đà Nẵng/ từ thứ Hai đến thứ Bảy