Sinh viên nào có nguyện vọng được thi tuyển vào công ty LogiGear cần in mẫu đăng ký dự tuyển có đầy đủ thông tin theo yêu câu và nộp lại trong ngày giao lưu.

Đơn đăng ký dự tuyển tải tại đây.