Thông báo triệu tập tham dự Hội nghị CBVC năm 2014